عاملین و نمایندگان فروش0098-9131331315 : مهندس امانی (مدیر عامل )
0098-9918001401 : فروش
0098-9918001402 : فروش
0098-9918001403 : فروش
0098-9026010084 : خدمات (واحدخدمات )